Referat: Medlemsmøde, tirsdag d. 14. marts 2023

Slægtsforsker Ulrich Alster Klug:

De store databaser

Sted: Forsamlingsbygningen
Deltagere: 46
Referent: Lise Surland

Inden Ulrich begyndte at fortælle om de store databaser Ancestry, FamilySearch, DDD og Myheritage, slog han fast, at slægtsforskning tager tid. 

Alle fire er gode søgeprogrammer, men det er alligevel vigtigt, hvis det overhovedet er muligt, at kontrollere oplysningerne i de originale kilder. Det er menneskeligt at fejle, og slægtsforskere er trods alt også kun mennesker.

Referat: Thomas Bisp - Den sidst henrettede på Hjørring Galgebakke

Museumsdirektør Anne Dorthe Holm, VHM

Tirsdag d.14. februar 2023 kl. 19.00

Sted: Det Gamle Rådhus                       

Deltagere: 17

Referent: Gunvor Johnsen 

Slfhj har i årenes løb haft flere arrangementer, hvor en historiker eller arkæolog fra Vendsyssel Historiske Museum først har introduceret et emne for os, som museet pt har udstilling om, hvorefter vi efter kaffe har haft omvisning i udstillingen. Denne aften handlede det om udstillingen ”Forbrydelsens ansigt ”. Hovedattraktionen her er Thomas Bisp fra Brovstegnen, som museet mener, de ejer det meste af skelettet af, hvor det med en kæmpe nagle gennemborede kranium er den mest spektakulære del. I alle fald blev Thomas halshugget i Hjørring den 22. juli 1822. Heldigvis blev han benådet af kongen, så han slap for at få hugget en hånd af og knibning med gloende stænger i levende live, men miste hovedet gjorde han, for derefter at komme på hjul og stejle ved udfaldsvejen mod Skagen til skræk og advarsel for andre, der kunne finde på at give deres kone rottekrudt.

Udvandring, krig og kilder

Den 2. februar havde Slægts Cafeen et foredrag af Jens-Peter Fage Madsen. 

Hent materialet fra foredraget ved at klikke her!

Generalforsamling

Formandens beretning for året 2022

COVID-19 er nu blevet nedgraderet til en infektion på linje med influenza, og krig, inflation og ny regering har næsten fået os til at glemme, at Forsamlingsbygningen for et år siden var lukket, så vi måtte udskyde generalforsamlingen til april. Vi fik da besluttet nye vedtægter, som var nødvendiggjort af pengeinstitutternes hvidvaskregler. De kan ses på vores hjemmeside. Hugo Kristensen fortalte efterfølgende om Martinus Rørbyes rejse i Vendsyssel i 1833 illustreret med hans egne akvareller, hvor man f.eks. kunne se Tolne bakker som et træløst hedelandskab. Også Skagen besøgte han. Byens opståen og historie før malerne hørte vi om i februar, og selv besøgte vi lokalarkivet i byens gamle arrest. Birgit Løgstrup fortalte om pigerne i stavnsbåndstiden, som ikke var bundet til fødesognet som karlene, men af deres køn, og endelig havde vi fællesforedrag med biblioteket om tiden før retsreformen 1919 ved Lars Andersen fra Aalborg. Det gik jeg selv glip af som isoleret med Corona

Generalforsamling

Tirsdag d. 24. januar 2023 kl. 19.00


Sted: Forsamlingsbygningen

Deltagere: 371. Valg af dirigent: Mogens Thøgersen blev valgt. Han konstaterede:

a. at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet.

b. at rækkefølgen af punkterne ikke var i overensstemmelse med vedtægterne, men at dette kunne rettes undervejs.


2. Formandens beretning: Formanden Per Maack Andersen aflagde beretning.

a. Kommentar fra salen:  Kunne møderne ikke holdes i det gamle rådhus.

b. Formanden:

i. Usikkerhed med hensyn til ombygning af rådhuset gør, at bestyrelsen foretrækker, at vi fortsætter med at holde møderne i Forsamlingsbygningen. 

ii. Formanden bad om deltagernes mening om flytning. Kun for-slagsstilleren mente, møderne skulle flyttes.

c. Beretningen blev godkendt.

Referat: Medlemsmøde 13. dec. 2022

Historiker og cand. mag. Erik Kann

Ei blot til lyst 

seriøse og useriøse indfald fra slægtsforskernes overdrev


Sted: Forsamlingsbygningen

Deltagere: 34

Referent: Lise Surland


Erik Kann er altid spændende at høre på, men ikke lige let at referere.

Kontingent

Kontingentindbetaling kan ske på 2 måder: 

(og ikke på generalforsamlingen)

1       MobilePay: 4042ZK  “Slægtkontingent 2023”
        Husk at notere: Kontingent 2023 og navn.

2       Sparekassen Danmark
        Konto 9070 1625905717
        Husk at notere: Kontingent 2023 og navn.


Kontingentet er 175,- kr. om året.

Adresseændring: Giv besked til kasserer Jan Rasmussen

Workshop for slægtsforskere 2023

Historisk Arkiv's hjemmeside

To tirsdage i måneden på datoerne 10.1., 24.1., 14.2., 28.2., 14.3.,  28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 13.6., 27.6. kl. 9-12 på Historisk Arkiv. 

Udveksling af erfaringer, gensidig hjælp og støtte i et uformelt socialt samvær over en kop kaffe om arbejdet med slægtsforskningen. 

Kontaktadresser: kc@teka.dk eller gerda@logy.dk 

Se stedet på Google Maps - KLIK HER!

Slægtsforskningscafé 2023

Den første torsdag på datoerne 5.1., 2.2., 2.3., og pga. påsken 13.4. kl. 14.30 - ca. 16 i det gamle rådhus med korte oplæg om emner fra slægtsforskningen, spørgsmål og diskussion. 

Gratis adgang for alle. 

Få reminder forud for caféen ved at maile til jebrasmussen@gmail.com
Find stedet på Google Maps - KLIK HER!

Tid og sted

Alm. møder kl. 19 i Forsamlingsbygningen, Østergade 9 i Hjørring.
dog den 14.2. i det gamle rådhus på Torvet i Hjørring kl. 19.

Kaffe og brød kan købes i pausen ved møderne for 25 kr.

Ekskursionen til Lendum begynder kl. 19 ved arkivet. Kørelejlighed kan arrangeres via Jan Rasmussen.


Opdateret december 2022

Klik her for at få stedet vist på Google Maps - KLIK HER!

Tirsdagsmøder, forår 2023 - Se kalenderen!

 Tirsdag den 24. januar

Generalforsamling.                                                                                                                                        Efter generalforsamlingen fortæller fhv. museumsdirektør Mogens Thøgersen om Hjørrings bypark Christiansgave og projektet med at samle kilderne til parkens historie.


Tirsdag den 14. februar 

Museumsdirektør ved VHM Anne Dorthe Holm:

Thomas Thomasen Bisp – den sidst henrettede på Hjørring galgebakke.

I 200-året for trekantsdramaet i Sønder Økse har museet arrangeret en særudstilling. Vi indleder med foredrag i det gamle rådhus, derefter kaffe og rundvisning i udstillingen, der bl.a. rummer Thomas’ kranium med spigeret, hvormed hovedet blev sømmet til stagen og et forsøg på modellering af hans ansigt.


Tirsdag den 14. marts (FU)

Slægtsforsker Ulrich Alster Klug, Fredericia: De store databaser.

Alle slægtsforskere taler om Ancestry, FamilySearch, DDD og Myheritage, men hvad skal man bruge dem til? I foredraget får vi eksempler på brugen af dem, og på, hvori forskellen mellem sitene består.


Tirsdage den 28. marts

Ekskursion til Lendum Sogns Historiske Arkiv.

Arkivet ligger på Lendum Skole, Enghavevej 2 i Lendum. Enghavevej er en sidevej til Tårsvej. Arkivleder Erik Nygård orienterer om arkivet og sørger for kaffen til vores traditionelle kringle.


Tirsdag den11. april (FU)

Historiker Tommy P. Christensen, København: Fotografier.

Sortering og ordning af gamle billeder samt tidsbestemmelse af portrætter.


NYT fra WEBMASTER

 Lidt ændringer på hjemmesiden.

Nye overskrifter som grupperer indholdet lidt mere overskueligt. Indhold om møder og lignende har fået egen overskrift. Referater fra møder m.m. har fået egen overskrift.


Referat: Medlemsmøde

Samarbejdsmøde

Tirsdag d. 22.11.2022

Sted: Forsamlingsbygningen

Deltagere: 13

Referent: Lise Surland


Det er altid dejligt og inspirerende at være sammen med mennesker, man deler interesse med, og snakken gik da også livligt lige fra starten. I formandens fravær tog vi os den frihed, at sidde i caféen i stedet for den store sal. Det gav færre døre, der skulle låses op og i, og færre lamper, der skulle tændes og slukkes.

Selv om vi savnede vores formand, og hans substitut ikke var så perfekt til at huske navne, forløb mødet i god ro og orden. Mange emner kom på bordet:

Snak med de gamle, både familiemedlemmer og andre. De giver sikkert gerne tilladelse til, at man optager samtalen på sin telefon.

DNA blev berørt flere gange: Man kan bl. a. få vished for historien om oldefars sidespring -  DNA lyver ikke. Svensk TV1 har en udsendelse: DNA-jægerne.

Vendelboslægter.

Kurt og Gerda har slået deres slægtsdatabaser sammen og fjernet dubletter. Tilbage er 153.000 personer.

Den sociale arv, der ofte fortsætter gennem generationer, men også kan brydes.

Gårde i Sdr. Harritslev – fotos fundet på Kgl. Bibliotek og på Skråfoto.

Skilsmisse i 1841.

Der blev stillet spørgsmål, som vi ikke fandt svar på:

o Hvordan får man sin forskning viderebragt?

o Hvordan kommer man ind i retsprotokoller?

o Hvem har papirerne fra fallitbo? Rigsarkivet? Stadsarkiverne?

o Udvandring til Amerika.

Mange emner blev berørt, og alle var enige om, at slægtsforskning tager tid, men at den tid er godt brugt, for det er utroligt spændende.


referat. Medlemsmøde

 Tirsdag d. 8. november 2022 kl. 19.00

Arkivar Peter Korsgaard

Husmænd gennem tiderne

Sted: forsamlingshuset                       

Deltagere og gæster: 47

Referent: Gunvor Johnsen 


Så tidligt som man begyndte at tildele stemmeret og medbestemmelse, begyndte man at registrere jorde, for der var jo forskel på folk! Afhængig af sted og myndighed enedes man om, at der var huse uden jord, huse med så lidt jord, at der ikke var foder til en hest, og så var der gårdmænd til hele, halv og kvarte gårde og godsejere. Noget varierende efter bonitet defineredes en husmand derfor som ejer af mindre end 1 tdr. land, ingen hest, lønnet arbejde (kunne både være i penge eller i naturalier) og oftest med en bibeskæftigelse, der kunne være lokalt bestemt. Det kunne f.eks. være produktion af jydepotter, strikkede hoser, hønseavl, æbler, træsko eller vævning. Husmændenes familier var afhængige af arbejde for andre. Alle rettigheder og pligter var beskrevet i fæstebrevet og en hvis social opstigning og mobilitet var mulig (Stavnsbånd og vornedskab skal læses med et gran salt.) Der var sågar gårdmænd, som, i stedet for at gå på aftægt, valgte at blive husmænd for stadig at have noget at rive i. 

Referat: Medlemsmøde

Tirsdag d. 11. oktober 2022 kl. 19.00

Formand for Dansk Slægtsforskere Kirsten Sanders


Slægtsforskning og DNA

Sted: forsamlingsbygningen                       

Deltagere, FU og gæster: 37

Referent: Gunvor Johnsen 


DNA griber om sig i slægtsforskning. Er du færdig med dine egne linjer og derfor interesseret i en helt ny måde at finde nulevende, ukendte slægtninge på, måske ligefrem i fremmede lande, så er her en virkelig spændende tidsrøver at gå i gang med. Måske er du slet ikke interesseret i det gamle og støvede, så er her noget nyt og sjovt. Jo flere, der får taget DNA tests i hele verden, jo større er chancerne for at finde slægtninge, og der er lande, hvor det er meget me-re almindeligt end her at få taget tests, selv om flere og flere også her melder sig under fanerne.

Grundtanken er, at vi alle består af blandinger of vores fars og mors kromosomer. De består så allerede af blandinger af deres forældres, så alle nedarver vi større eller mindre stykker af vores forfædres kromosomer uændrede. Ved at sammenligne vores kromosomer kan vi så finde nogen, som vi er i familie med. Jo tættere i familie, jo større match. Nu kan der være småbidder, som mange har, f.eks. små stykker fra Gorm den Gamle, så for virkelig at godtage slægtskabet, fordres et minimum antal ens brudstykker, og de skal dække en rimelig % i hele stykker. Opfylder sammenligningen disse krav, er man så godt som sikker på slægtskabet op til 7 generationer tilbage. Men man skal, som også i traditionel slægtsforskning, være indstillet på, at man må leve med, hvad man finder!