Referat - Medlemsmøde

Medlemsmøde
Tirsdag d.11. februar 2020 kl. 19.00
v/kulturhistoriker Else Elsbøll

Sted: forsamlingshuset
Deltagere: 46  Slfhj +FU

BRUDEN VAR I SORT……..tror vi! 

Men rent faktisk var hun i hundreder af år i glædens, lykkens og frugtbarhedens farve, rød, hvis hun da overhovedet var i noget særligt. For hvem havde råd til at holde bryllup endsige have særligt brudetøj. I Jyske lov 1241 står, at de, som har delt seng og hus i tre vintre, er at betragte som ægtefolk og trods kirkens modstand betragtedes trolovelse til langt op i slutningen af det 19. århundrede som den bindende aftale og accept af samliv og ægtefødte børn.

Generalforsamling 2020 - Formandens beretning

2019 var det første kalenderår, hvor Slægtshistorisk Forening for Hjørring og Omegn fungerede som lokalforening under landsforeningen Danske Slægtsforskere (DS). Det gør vi i kraft af partnerskabsaftalen, som vi med et halvt hundrede andre lokalforeninger har indgået. Uden betaling får vi stillet hjælp af forskellig art til rådighed. Vi har valgt at deltage i lokalforeningsrådets møder. Det fungerer som bindeled mellem lokalforeningerne og DS. Jeg deltog i det første møde i marts, hvor vi fik en orientering om landsforeningens planer og udvekslede erfaringer lokal-foreningerne imellem.

Referat - Generalforsamling 2020

Tirsdag d. 28. januar 2020 kl. 19


Sted: Forsamlingsbygningen
Deltagere: 32

1.
Valg af dirigent: formand for Museumsforeningen Jørgen Ugilt blev valgt til dirigent og konstaterede, at indkaldelse og dagsorden til generalforsamlingen var rettidigt udsendt.

2.
Formanden beretning: godkendt

3.
Aflæggelse af regnskab: Årets regnskab viste et overskud på 144,88 kr.
 Formanden uddybede, hvordan tilskuddet fra Danske Slægtsforskere  beregnes. Både regnskab for 2019 og budget for 2020 blev godkendt.

SLFHJ Tirsdagsmøde 14. april 2020

Historiker Rasmus Wichmann:

Landeværnet - soldaterliv i 1800-tallet.

Landeværnet var en tidlig udgave af værnepligt, der blev pålagt bønderne i begyndelsen af 1800-tallet.
Landeværnets arkivalier er spredt ud over landet og er et værdifuldt supplement til lægds- og søruller.
Foredraget gennemgår landeværnets oprettelse, nedlæggelse, samt de almindelige tjenesteforhold som session og træning. Eksempler vil blive hentet fra Hjørring amt, der var en del af Nørrejydske
Landeværnsregiment. Også Borgervæbningen i Hjørring købstad vil blive inddraget i foredraget.

SLFHJ Tirsdagsmøde 31. marts 2020

Ekskursion til lokalarkivet i Hirtshals

Arkivet drives af Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og Omegn og er beliggende i det tidligere rådhus på Jørgen Fibigersgade 26. Arkivleder Sigrid Nedergaard orienterer om arkivet og sørger for kaffe i kopperne til vores medbragte arkivkringle.

SLFHJ Tirsdagsmøde 10. marts 2020

Arkivar Mette Seidelin:

Inden for hjemmets fire vægge. Husspektakler og vold ca. 1900-1970.

Vi skal tilbage til de gode gamle dage, hvor kønsrollerne stod knivskarpt: Mor gik hjemme og far gik på arbejde – i hvert fald ideelt set. Familiens ve og vel blev i denne periode i stigende grad understøttet af staten, samtidig med at også ligestillingen kom i fokus. Derfor er det på mange måder paradoksalt, at staten glimrede ved sit fravær, når familielivet gik galt, og far slog mor.
I foredraget skal vi dykke ned i politiets arkiver for at se nærmere på, hvad der kunne foregå inden for hjemmets fire vægge. Fokus er rettet mod husspektakler. Sagerne kan fortælle os om voldens og ufredens mange former i familielivet, og de giver indblik i, hvordan myndighederne håndterede denne type problemer i familien – men sagerne fortæller også en interessant historie om, hvordan hverdagen burde have været, og hvilke idealer om ”den gode hustru” og ”den gode ægtemand” parterne ikke havde formået at leve op til.

SLFHJ Tirsdagsmøde 11. februar 2020

Lisa Elsbøll, historiker og kulturhistoriker:

Brudekjolen var i sort – om bryllup, brudekjoler og brudebilleder gennem tiderne.

I de gode gamle dage havde Jyske Lov håndfaste regler, der regulerede, hvem der var for rette ægtefolk at regne. Kirken mente naturligvis, at den kirkelige vielse var forudsætningen for det lovformelige ægteskab, og det blev en lang strid. På den kulturhistoriske lystvandring kommer vi også til at høre om medgift, brudekrone og brudebuket og ser på mere end 250 års bryllupsbilleder. Drømmen om at stå hvid brud lever fortsat i bedste velgående, og det er vel ikke så ringe endda?

SLFHJ Tirsdagsmøde 28. Januar 2020

Generalforsamling. 

Efter generalforsamlingen fortæller vores medlem Runa Christensen om forbindelsen mellem
Østvendsyssel og Vestgrønland. Runa har været med til at lave en udstilling på Dorf Møllegård om
denne mindre kendte sammenhæng, hvor både lokalhistorie og storpolitik er i spil.

Gotisk skriftlæsning 2020

Lørdage på datoerne 11.1., 8.2., 14.3. og 18.4. kl. 10-12 i Rådhuskælderen, hvor vi læser deltagernes egne dokumenter.

Alle er velkomne, kom på deltagerlisten ved at maile til per.maack@andersen.mail.dk   

Workshop for slægtsforskere 2020

To tirsdage i måneden på datoerne 14.1., 28.1., 11.2., 25.2., 10.3., 24.3., 14.4., 28.4., 12.5., 26.5. og 9.6. kl. 9-12 på Historisk Arkiv.
Udveksling af erfaringer, gensidig hjælp og støtte i et uformelt socialt samvær over en kop kaffe om arbejdet med slægtsforskningen.

Kontaktadresser: kc@teka.dk eller gerda@logy.dk

Slægtsforskningscafé 2020

Vinterprogrammet 2020 omfatter følgende 3 møder på Det Gamle Rådhus:

6 Februar; Steen Poulsen om “Egnssamlingen i Saltum”
5 Marts; Lene Dige, “De rejsende fra Sømosen”
2 April; Kommunearkivet i Hjørring kommune; “Byggesager og registre herunder kommunal udlejning”.

Referat - Medlemsjulemøde

Medlemsjulemøde
Tirsdag d. 3. 12. 2019 kl. 19.00
v/ historiker Agnete Birger Madsen

”Denne Quinde har ladet sig bruge til utugt i hendes hus”

Slfhj, Museumsforeningen
Sted: det Gamle Rådhus
Deltagere: 86

Der er en særlig følelse forbundet med at sidde i den selvsamme retssal og lige over den arrest, hvor Agnetes hovedpersoner har stået overfor rettens prøvelse. Sidste jul hørte vi om ”et meget ilde berygtet fruentimmer”, om fattigfolk og kvindfolk på landet i midten af 1800-tallet, om forbudt kærlighed, om myndighedernes magtudfoldelse, om fattige lurendrejere og ikke mindst om kampen for at overleve. I år fortsatte vi så historien om bipersonerne i sidste års foredrag. Vi hørte om ulovlig udskænkning og bordelvirksomhed, om lommetyve, hvor den smarte narrer den mindre smarte. Agnete er en strålende fortæller og med nutidens øjne er skæbnerne både ubegribelige og grinagtige, her på samfundets bund, men man bliver også berørt over de kummerlige forhold for fattigfolk, enlige kvinder og for nogles vedkommende småt begavede.

Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling den 28. januar 2020 i Forsamlingsbygningen.
Indkaldelse og program for 1. halvår 2020 er udsendt til medlemmerne.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår med gode resultater i jeres slægtsforskning.
Med venlig hilsen
Slægtshistorisk Forening for Hjørring og Omegn

Referat - Tirsdagsmøde

Medlemsmøde
Tirsdag d. 12.11.2019 kl. 19.00

FORSVUNDNE ARVINGER

v. Adam Jon Kronegh
arkivar i Rigsarkivet

Sted: Biblioteket
Deltagere: stop fyldt

”Vores fælles historie har skabt Danmark” siger prins Joachim i begyndelsen af hver udsendelse i en aktuel TV-serie, - og ”Rigsarkivet er vores fælles hukommelse”, sagde aftenens foredragsholder. Så der er al mulig grund til at passe på arkivet, som efter nybygningen på Kalvebod Brygge er verdens mest moderne, hvor alt kan findes!

Adam er kendt for nu 16 udsendelser om forsvundne arvinger, hvor arkivaren på rigsarkivet kører op og ned langs gange og reoler i sin højlagertruck og finder gemte og måske glemte guldkorn. På Rigsarkivet ligger vores fortid og vores nutid og venter på vores fremtid, opbevaret i mere end 2 mill. arkivkasser på 350 km hyldeplads i et utal af reoler som er 12½ m høje (jeg opgav at tælle hylder i højden på billederne).

FOF søger underviser i slægtsforskning

FOF i Hjørring søger underviser til slægtsforskningskursus der skal foregå i Østervrå.

Henvendelse til FOF på 7025 5050 eller på e-mail info@fof-vendsyssel.dk