Referat - Medlemsmøde

Medlemsmøde
Tirsdag d.11. februar 2020 kl. 19.00
v/kulturhistoriker Else Elsbøll

Sted: forsamlingshuset
Deltagere: 46  Slfhj +FU

BRUDEN VAR I SORT……..tror vi! 

Men rent faktisk var hun i hundreder af år i glædens, lykkens og frugtbarhedens farve, rød, hvis hun da overhovedet var i noget særligt. For hvem havde råd til at holde bryllup endsige have særligt brudetøj. I Jyske lov 1241 står, at de, som har delt seng og hus i tre vintre, er at betragte som ægtefolk og trods kirkens modstand betragtedes trolovelse til langt op i slutningen af det 19. århundrede som den bindende aftale og accept af samliv og ægtefødte børn.

Generalforsamling 2020 - Formandens beretning

2019 var det første kalenderår, hvor Slægtshistorisk Forening for Hjørring og Omegn fungerede som lokalforening under landsforeningen Danske Slægtsforskere (DS). Det gør vi i kraft af partnerskabsaftalen, som vi med et halvt hundrede andre lokalforeninger har indgået. Uden betaling får vi stillet hjælp af forskellig art til rådighed. Vi har valgt at deltage i lokalforeningsrådets møder. Det fungerer som bindeled mellem lokalforeningerne og DS. Jeg deltog i det første møde i marts, hvor vi fik en orientering om landsforeningens planer og udvekslede erfaringer lokal-foreningerne imellem.

Referat - Generalforsamling 2020

Tirsdag d. 28. januar 2020 kl. 19


Sted: Forsamlingsbygningen
Deltagere: 32

1.
Valg af dirigent: formand for Museumsforeningen Jørgen Ugilt blev valgt til dirigent og konstaterede, at indkaldelse og dagsorden til generalforsamlingen var rettidigt udsendt.

2.
Formanden beretning: godkendt

3.
Aflæggelse af regnskab: Årets regnskab viste et overskud på 144,88 kr.
 Formanden uddybede, hvordan tilskuddet fra Danske Slægtsforskere  beregnes. Både regnskab for 2019 og budget for 2020 blev godkendt.