Orientering om planer for sammenlægning af SSF og DIS-Danmark

Gennem flere år har det været diskuteret at sammenlægge de landsdækkende slægtshistoriske foreninger Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger, SSF, og Data i Slægtsforskningen i Danmark, DIS, til én slagkraftig organisation. Et øget samarbejde har i de seneste år manifesteret sig i fælles kursus og bladet Slægtsforskeren.
I juni 2017 indkaldte foreningerne til et afklaringsmøde, hvor deltagerne skulle definere, hvad der er vigtigt for de lokale slægtshistoriske foreninger som vores og tilsvarende for en hovedorganisation. På mødet blev der nedsat et Fremtidsudvalg, som i løbet af efteråret skulle fremkomme med et forslag til ny struktur. Det skete midt i november, og efter 2 måneders høringsfase, hvor udvalget kan tilsendes ændringsforslag, udarbejdes et endeligt forslag, som tilsendes alle medlemmer af SSF og DIS. Dette bliver desværre efter afholdelsen af vores generalforsamling. Begge landsforeninger har årsmøde i april, hvor et forslag på dagsordenen vil være at opløse foreningerne. Sker det, vil der i slutningen af maj blive indkaldt til en stiftende generalforsamling i en ny landsdækkende forening med navnet DANSKE SLÆGTSFORSKERE (DS). I modsat fald bliver alt ved det gamle.


Oprettelsen af den nye forening DS, som det ser ud med det fremlagte forslag til sammenslutning, vil have følgende konsekvenser:
For medlemmerne: Overordnet set bevares den decentrale struktur med fuld selvstændighed i de lokale foreninger i forhold til vedtægter, kontingent og aktiviteter. Man kan altså fortsat være medlem af en lokalforening uden at være medlem af DS.
DS´ medlemmer er enkeltpersoner, som kun er medlem af DS eller som også er medlem af en lokalforening. Medlemskab af DS er imidlertid en forudsætning for modtagelse af bladet Slægtsforskeren 4 gange årligt. Medlemmer, som kun ønsker at være medlem af lokalforeningen modtager ikke nogen blade.
For foreningen: En lokalforening kan indgå en PARTNERSKABSAFTALE med DS såfremt foreningen betaler 10% af kontingentet for medlemskab af DF for de medlemmer, som kun er medlemmer af lokalforeningen. Partnerskabsaftalen giver mulighed for tilskud til aktiviteter, styring af medlemskartotek og kontingentopkrævning samt en lokalforeningshjemmeside. Partnerskabs-aftalen giver også repræsentation i et LOKALFORENINGSRÅD, der mødes to gange årlig til idéudveksling og af dets midte vælger to repræsentanter til Danske Slægtsforskeres bestyrelse. Lokalforeningen vælger frit, hvilke ting, man ønsker at bruge.
Forslaget med en lang række spørgsmål og svar kan ses på www.ssf.dk. Medlemmerne kan indtil 21.1. stille spørgsmål om forslaget til sammenlægning på formand@ssf.dk
 Bestyrelsen for Slægtshistorisk Forening i Hjørring har den opfattelse, at det på det foreliggende grundlag vil være en fordel for foreningen at indgå en sådan partnerskabsaftale, og at bladet Slægtsforskeren er af en væsentlig højere kvalitet, end vi har haft før.

På vores generalforsamling den 23.1. vil vi orientere om sammenlægningsplanerne med høringssvar og bede medlemmerne tilkendegive deres holdning til de foreløbige planer for sammenlægningen.

Bestyrelsen for Slægtshistorisk Forening for Hjørring og Omegn