VEDTÆGTER

VEDTÆGTER FOR SLÆGTSHISTORISK FORENING FOR HJØRRING OG OMEGN

§ 1
Foreningens formål er at samle slægtshistorisk interesserede for ved fælles indsats, foredrag og ekskursioner at øge kendskabet til slægts- og lokalhistorisk forskning.

§ 2
Indmeldelse sker hos bestyrelsen. Medlemmernes ægtefæller har adgang til foreningens arrangementer. Kun personligt medlemskab giver stemmeret.

§ 3
Foreningens møder afholdes fortrinsvis i perioden fra september til april.§ 4
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i januar måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller når en trediedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom. På generalforsamlingen vælges en dirigent, der afgør alle spørgsmål om stemmeafgivning; dog skal der afholdes skriftlig afstemning, såfremt blot ét medlem forlanger det.
Generalforsamlingen indkaldes med otte dages varsel pr. brev.

§ 5
Medlemmerne betaler et kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

§ 6
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på fem medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Valgene til bestyrelsen gælder for en toårig periode med to medlemmer på valg de ulige år og de øvrige tre på valg de lige år.
På hver ordinær generalforsamling vælges en suppleant og en revisor.

§ 7
Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer totrediedeles flertal blandt de mødte. Ændringsforslag til vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde inden 1. januar. Indkaldelse til generalforsamling skal omfatte evt. ændringsforslag til vedtægterne.

§ 8
Der føres protokol over foreningens virksomhed.

§ 9
Opløsning af foreningen kan kun ske ved generalforsamlingsbeslutning, når et flertal af de mødte stemmer herfor. Denne generalforsamling træffer derhos beslutning om, hvorledes en evt. formue skal anvendes. Den skal dog fortrinsvis anvendes til støtte af lokalhistorisk arbejde.


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 15. februar 1979.