Formandens beretning

Generalforsamlingen 29. januar 2019

Formandens beretning for året 2018

Den vigtigste begivenhed for danske slægtsforskere i 2018 har været etableringen af en fælles landsorganisation. Når bortses fra Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie, der udgiver Personalhistorisk Tidsskrift, har aktive slægtsforskere nu ét sted at få varetaget de landspolitiske interesser, nemlig i Danske Slægtsforskere. Begivenheden har fundet vej til medierne gennem interview med formanden Kirsten Sanders og sidst med Bovrup-kartoteket som led i en omfattende digitalisering af bøger og kilder til foreningens bibliotek.Vores tidligere landsforening SSF havde lokale slægtshistoriske foreninger som medlemmer. Paraplyorganisationen varetog foreningernes interesser over for myndigheder og arkiver, udgav bladet SLÆGTEN med foreningsprogrammer, arrangerede et årligt weekendkursus, der fortsætter i DS-regi, og havde en hjemmeside. I Danske Slægtsforskere er det enkeltpersoner, p.t. 7700, som udgør medlemskredsen. Som tidligere er forhandlinger med Rigsarkivet en vigtig funktion, og repræsentanterne fortæller allerede, at de kan mærke en større forhandlingsvilje nu, hvor der kun er én modpart at forholde sig til. Danske Slægtsforskere udgiver endvidere kvartalsvis bladet Slægtsforskeren, som er af en helt anden kvalitet, end vi har været vant til. Det samme kan siges om hjemmesiden, der imidlertid står foran en større revidering. Det betyder, at man skal indmelde sig i Danske Slægtsforskere, hvis man vil støtte det landspolitiske arbejde og modtage bladet - nye forhold, som vi enkeltvis skal forholde os til.

Også som lokal slægtshistorisk forening skal vi indstille os på nye forhold. For at fastholde forbindelsen til det landspolitiske, som vi har kendt i SSF, tilbyder Danske Slægtsforskere en partnerskabsaftale, som vi og 40 andre lokale foreninger har tilsluttet os. Det er ganske gratis og indebærer flere fordele: Vi modtager et aktivitetstilskud på 1000 kr. årligt plus et beløb, der afhænger af, hvor mange af vores medlemmer, der også er medlem af DS. Det kan maksimalt være på 5.500 kr., og med en medlemsprocent hos os på 29 står vi p.t. til et samlet årligt tilskud på 2.450 kr. Partnerskabsaftalen giver også adgang til to årlige møder i et lokalforeningsråd, der skal tjene som lokalforeningernes fælles mødested og kontakten til DS, hvilket tillige sker gennem valg af to bestyrelsesmedlemmer til DS-bestyrelsen. Jeg har deltaget i det første møde med en del procedurespørgsmål, men også nyttig erfaringsudveksling.

I september havde vi besøg af Kirsten Sanders, som orienterede om Danske Slægtsforskere og de fremtidige foreningsmæssige forhold for såvel den enkelte slægtsforsker som de lokale slægtshistoriske foreninger. I samarbejde med biblioteket havde vi foredrag med Poul Duedahl om, hvorledes Danmark fik fælles tid, og med Museumsforeningen var vi på Det gamle Rådhus og hørte Agnete Birger Madsen fortælle om ”– et meget ilde berygtet fruentimmer”. Øvrige emner har været fødsler, jordmødre og kirkegangskoner, kilder til jævne folks levnedsbeskrivelse, lokalarkiverne og arkiv.dk samt idéer til at skrive familiens historie. Vi har haft to ekskursioner til Ø. Brønderslev lokalarkiv og VHM’s udstilling ”Fra fattiggård til plejecenter” med Lone Venderby fra Kommunearkivet. Sommerudflugten gik til Lønstrup med rundvisning af Allan Normann Sørensen. Desuden havde vi vores traditionelle samarbejdsaften i oktober, og efter generalforsamlingen sidste år fortalte Lise Surland om sin tip2degne-oldefar.

Slægtscaféen på rådhuset og workshoppen på Historisk Arkiv er fortsat med samme gode tilslutning. Det samme skal siges om den gotiske studiekreds. Der skal lyde en tak til ildsjælene for den fortsatte indsats til gavn for de mange begyndere i faget og for opretholdelsen af vores medlemstal på 114.
Vores hjemmeside blev genetableret af Cai-Erik Kjøller Andersen for godt et år siden. Vi hører jævnligt rosende ord om dens indhold, overskuelighed og hurtige opdateringer. Stor tak til Cai-Erik for dit arbejde med den. Det foregår for os i det skjulte, men resultatet er et spændende og aktuelt vindue ud til verden.  Det samme arbejde bag kulisserne kan siges om Inge Tørring og Hanne Kirketerp fra vores kaffelaug. De sørger for at bestille brød og kommer ½ time før os andre og bliver ½ time efter, for at vi kan forfriske os i pausen. Tilmed må de kæmpe med en opvaskemaskine, der ikke tager imod ordrer.

Benyttelsen af Folkeuniversitetet som samarbejdspartner var et emne for diskussionen på lokalforeningsrådsmødet. For mig blev det klart, hvor heldig vi er stillet i Hjørring. På de to årlige møder i komitéen er der altid stor interesse for vore emner og tilfredshed med deltagerantallet ved foredragene.

Vi har holdt 4 bestyrelsesmøder i 2018, hvor de nye organisationsforhold har fyldt meget – herunder også de nye økonomiske vilkår: Vi har de senere år haft underskud på regnskabet og egentlig stået til en kontingentforhøjelse, men udskudt beslutningen til de fremtidige forhold er afklaret. På den ene side sparer vi kontingent til SSF og får aktivitetstilskud fra DS. På den anden side mister vi et noget vilkårligt tilskud fra den gamle DIS-forening, og vi kender ikke den lokale opbakning, når medlemskab ikke længere omfatter bladet. Bestyrelsen foreslår derfor at lade kontingentet være uændret i 2019.

Tak til mine bestyrelseskolleger for godt arbejde og fælles fodslag i det forgangne år og godt ny slægtsforskningsår til alle medlemmer med tak for opbakningen i 2018. Og så kan vi lykønske hinanden med, at vores forening om et par uger har 40 års fødselsdag.