Generalforsamling 2020 - Formandens beretning

2019 var det første kalenderår, hvor Slægtshistorisk Forening for Hjørring og Omegn fungerede som lokalforening under landsforeningen Danske Slægtsforskere (DS). Det gør vi i kraft af partnerskabsaftalen, som vi med et halvt hundrede andre lokalforeninger har indgået. Uden betaling får vi stillet hjælp af forskellig art til rådighed. Vi har valgt at deltage i lokalforeningsrådets møder. Det fungerer som bindeled mellem lokalforeningerne og DS. Jeg deltog i det første møde i marts, hvor vi fik en orientering om landsforeningens planer og udvekslede erfaringer lokal-foreningerne imellem.Vi har også sagt ja til et økonomisk tilskud fra Danske Slægtsforskere. Dets størrelse afhænger af, hvor mange af vore medlemmer der tillige er medlemmer af DS. Det udgør p.t. 2500 kr. årligt svarende til en medlemsprocent på 29. Stiger denne, kan tilskuddet øges til det dobbelte. Derfor har vores forening en interesse i en høj medlemsprocent hos DS, og medlemskab betyder for den enkelte 4 årlige kvalitetsblade, fuld adgang til DS-hjemmesiden og støtte til det landspolitiske arbejde. Fra bestyrelsen skal der lyde en opfordring til at blive medlem af DS.

Vi har nu overblik over den fremtidige økonomi efter de strukturelle ændringer. Fast tilskud fra DS i stedet for tilfældige bidrag fra DIS-Danmark, ophør af kontingent til SSF og fastholdelse af eget medlemstal efter ophør af medlemsbladet ”Slægten” ser ud til at give balance i regnskabet med den nuværende kontingentsats på 175 kr. Den kan derfor fastholdes.

Også foreningens forskellige aktiviteter har fundet sit faste leje med workshoppen på arkivet bestyret af Kurt og Gerda. De er nu blevet så mange deltagere med fokus på computerens muligheder inklusive slægtsforskningsprogrammet Legacy, at de har delt sig i et hold for begyndere og et for mere erfarne. Slægtsforskningscaféen i rådhuset med Knud, Jan og Lis har haft over 500 besøgende til oplæg og foredrag om slægts-, lokal- og landshistoriske emner. I kaffepauserne er der en summen af snak i foyeren, og betydningen heraf fagligt og socialt kan ikke overvurderes. Den gotiske læsekreds kan ikke opvise så store deltagerantal, men er ikke desto mindre et vigtigt tilbud om i fællesskab at læse arkivalier fra deltagernes egen forskning. Vi kan sagtens rumme nye deltagere, der blot skal have tydet kirkebogsuddrag. Måske har I lagt mærke til, at Vendsyssel Historiske Museum i deres nye halvårlige gratis magasin har en speciel omtale af vore aktiviteter på arkiv og rådhus. Vi er rigtig glade for samarbejdet, hvor vi til gengæld kan promovere VHM og bidrage med et tusindtal til deres besøgsstatestik.

Endelig har vi foreningens traditionelle foredrag i Forsamlingsbygningen. Emnerne har i det forgangne år været: Kilder til undersøgelse af selvmord, herredsfogedens arkiv med eksempel fra en familiefejde i Tårs sogn, udvandring til USA, hjemmesiden salldata og lokalhistorie fra Hulsig og omegn. I fællesskab med biblioteket havde vi besøg af arkivaren fra TV-serien ”Forsvundne Arvinger” og sammen med Museumsforeningen fortalte Agnete Birger Madsen ved julemødet om Hjørrings underverden i 1800-tallets midte. Vi har haft ekskursioner til lokalarkiverne i Vejby og Thise og en sommerudflugt til Sæby Museum i anledning af dets 100 års jubilæum. Efter generalforsamlingen sidste år fortalte Lis Molsen om fortælleværkstedet på arkivet med emnet Fiskebakken i Hjørring. Endelig havde vi i oktober den traditionelle samarbejdsaften med nye historier fra medlemmernes forskning.  Der skal lyde en tak til alle, der bidrager til de mange aktiviteter, der finder sted i årets løb. Jeg har talt det op til 45 i alt. Det er for medlemmerne 4 kr. pr gang!

Bag kulisserne arbejder andre: Cai-Erik bestyrer vores hjemmeside og der laves kaffe på rådhuset og i Forsamlingsbygningen. Her sørger Inge Tørring for at bestille brød forud for møderne. Det gør hun gerne; men der er brug for en afløser til at lave kaffe og vaske op, når hun og Hanne Kirketerp har forfald. Og jeg skal hilse og sige, at der ikke er noget til hinder for, at afløseren er af hankøn! I øvrigt har cafeteriet hævet prisen på kage, så vi fremover skal betale 25 kr. Men her på generalforsamlingen er kaffen gratis. Også tak til jer for at servicere os andre.

Tilbage står blot at takke mine bestyrelseskolleger for 3 konstruktive og hyggelige bestyrelsesmøder og hver jeres bidrag til foreningsdriften. Og så selvfølgelig for medlemmernes opbakning – uden jer var der intet forum for slægtsforskere i Hjørring og omegn.