Generalforsamling

Tirsdag d. 5. april 2022 kl. 19.00

Sted: Forsamlingsbygningen

Deltagere: 28 med stemmeret og 4 uden stemmeret


1. Valg af dirigent:  Mogens Thøgersen, som konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, og sikrede sig, at dagsordenen kunne godkendes.

2. Formandens beretning for 2020 og 2021: Det har været 2 år med få arrangementer p. gr. a. Covid-19.

a. Kommentar fra salen: Kunne man holde møderne i Det Gamle Rådhus. Der er bedre forhold, bl. a. bedre højtaleranlæg.

b. Svar fra formanden: Der er store forandringer på vej i rådhuset, som gør, at vi på længere sigt ikke kan være der. Det er tvivlsomt, om vi så ville kunne vende tilbage til Forsamlingsbygningen.

Formandens beretning blev godkendt.


3. Kassereren aflagde regnskab for 2020 og 2021: Til et spørgsmål fra salen om, hvorfor tilskuddet fra Danske Slægtsforskere er mindre i 2021 end i 2020, forklarede kassereren, hvordan pengene fordeles.

Regnskabet blev godkendt.


4. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 175 kr. blev vedtaget.


5. Valg: 

a. Bestyrelse: Lise Surland, Gunvor Johnsen og Jan Rasmussen. Alle tre blev genvalgt.

b. Suppleant: Knud Møller Andersen blev genvalgt

c. Revisor: Anna Lise Christoffersen blev genvalgt.


6. Indkomne forslag: De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer blev enstemmigt godkendt blandt de 28 stemmeberettigede.


7. Eventuelt: På spørgsmål fra salen forklarede kassereren, at hvidvaskreglerne indeholder en bestemmelse om, at banken skal forlange, at én person er ansvarlig for kontoen. Der kan ikke gives tilladelse til, at en anden person kan kigge med.


Efter at kaffen var drukket og medlemmerne havde betalt det kontingent, der berettiger dem til at stemme ved næste års generalforsamling, blev ordet givet til vores medlem Hugo Kristensen, der fortalte om maleren Martinus Rørbyes rejse til Vendsyssel i 1833. Martinus Rørbye havde altid skitseblokken ved hånden, så han på få dage kunne lave skitser til mange billeder. Da de fleste skitser er daterede, kan man se, at han på et tidspunkt på turen lavede 12-15 skitser på 2 dage. Han var meget optaget af arkitektur, ligesom klædedragter var meget detaljerede. Han noterede på skitsen, hvilken farve de forskellige elementer skulle have, og farvelagde dem senere.


Referent: Lise Surland


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.