Generalforsamling - Referat

Tirsdag d. 29. januar 2019 kl. 19.00

Sted: Forsamlingsbygningen
Deltagere: 30 deltagere fra Slfhj

1. Valg af dirigent 
Knud Møller Andersen blev valgt og konstaterede, at indkaldelse og dagsorden var rettidigt udsendt.

2. Formandens beretning
Godkendt.
Der var i beretningen fokus på sammenlægningen af SSF og DIS til DS. Det har bl. a. gjort forhandlinger med Rigsarkivet lettere, at der nu kun skal for-handles med én forening. Formanden redegjorde for fordelene ved at være medlem af DS.

3. Aflæggelse af regnskab
Både regnskab for 2018 og budget for 2019 blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget. Kontingentet er fortsat 175 kr.

5. Valg
a. Bestyrelse: Erik Christiansen og Per Maack Andersen blev begge genvalgt
b. Suppleant: Knud Møller Andersen blev genvalgt
c. Revisor: Anna Lise Christoffersen blev genvalgt

6. Indkomne forslag
Ingen forslag.

7. Eventuelt
Gunvor Johnsen: Er der medlemmer, der har forslag til foredrag, hører vi gerne fra dem.

Traditionen tro fortalte et af vores medlemmer om sin egen forskning. I år var fortælleren Lis Molsen, der berettede om ”Erindringsværkstedet” på Historisk Arkiv, hvor der ivrigt arbejdes med erindringer fra området omkring Bassingade, Fiskebakken, Sct. Olai Stræde og Torvet, før det hele blev til parkeringsplads. En proces, der langt fra er slut.

Referent: Lise Surland