Generalforsamling

Tirsdag d. 24. januar 2023 kl. 19.00


Sted: Forsamlingsbygningen

Deltagere: 371. Valg af dirigent: Mogens Thøgersen blev valgt. Han konstaterede:

a. at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet.

b. at rækkefølgen af punkterne ikke var i overensstemmelse med vedtægterne, men at dette kunne rettes undervejs.


2. Formandens beretning: Formanden Per Maack Andersen aflagde beretning.

a. Kommentar fra salen:  Kunne møderne ikke holdes i det gamle rådhus.

b. Formanden:

i. Usikkerhed med hensyn til ombygning af rådhuset gør, at bestyrelsen foretrækker, at vi fortsætter med at holde møderne i Forsamlingsbygningen. 

ii. Formanden bad om deltagernes mening om flytning. Kun for-slagsstilleren mente, møderne skulle flyttes.

c. Beretningen blev godkendt.


3. Kassereren aflagde regnskab for 2022:

a. Regnskabet blev godkendt.


4. Indkomne forslag: Der var ikke indkommet nogen forslag.


5. Fastsættelse af kontingent: 

a. Budgettet for 2023 blev gennemgået.

b. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent 175 kr.

c. Budget og kontingent blev godkendt.


6. Valg: På valg var Per Maack Andersen og Erik Christiansen.

a. Per Maack Andersen blev genvalgt.

b. Erik Christiansen genopstillede ikke.

c. Kathe Larsen blev valgt til bestyrelsen.

d. Knud Møller Andersen blev genvalgt som suppleant.

e. Anna Lise Christoffersen blev genvalgt som revisor.


7. Eventuelt:

a. Kaffelauget ønsker udvidelse med 1 person. Man kan melde sig hos Inge eller Hanne.

b. Jan takkede Erik for 24 års arbejde som kasserer og overrakte ham Tom Buk-Swienskys bog ”Safari fra helvede”.

c. Kontingent skal indbetales:

i. MobilePay:4042ZK

ii. Bankoverførsel: 9070       1625905717

d. Nordjyske Avisarkiv: SLFHJ betaler et grundabonnement på 500 kr. Medlemmer af SLFHJ kan få abonnement på 250 kr. Man skal henvende sig til Knud Møller Andersen inden 15. februar 2023.


Efter generalforsamlingen fortalte Mogens Thøgersen om Christiansgave, der af staten ca. 1821 blev grundlagt som planteskole i en landsdel uden træer, og som senere blev bypark. Ved besøg i Hjørring i 1843 skænkede Christian d. 8. parken til byen. Man har samlet en stor database om Christiansgave, men det er stadig uvist, hvor når alle disse data bliver samlet til en bog.


Da alle andre havde forladt Forsamlingsbygningen, konstituerede bestyrelsen sig:

Formand: Per Maack Andersen

Kasserer: Jan Rasmussen

Sekretær: Gunvor Johnsen

Sekretær: Lise Surland

Bestyrelsesmedlem: Kathe Larsen


Referent: Lise Surland


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.